Vacancies


दरखास्त फाराम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू
Online दरखास्त आवेदन फाराम भर्न र दरखास्त फाराम दस्तुर बुझाउने सम्वन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा रिक्त रहेका विभिन्न पदका लागि मिति २०७८/०३/३० देखि २०७८/०४/१९ गते भित्र दरखास्त दस्तुर सहित दरखास्त फाराम बुझाउनु हुन सूचित गरिन्छ । 
दरखास्त फाराम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू:
१.	निवेदक (उम्मेदवार) हरूले सूचना बमोजिमको समयावधि भित्र तोकिए बमोजिमको दरखास्त शूल्क बुझाए पश्चात् फारम रुजु लगायत अन्य प्रक्रिया अघि बढाईने छ |
२.	सर्बप्रथम Registration गर्नुहोस् | त्यसको लागि आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् अथवा screen को top-right corner मा Registration मा click गर्नुहोस् |
	क)	Password कम्तिमा ६ characters को हुनु पर्नेछ, जसमध्ये एउटा Capital letter, एउटा Symbol र एउटा Number हुनुपर्नेछ |
	ख)	Captcha code राख्दा देखिए अनुरुप Capital र Small letter मा लेखी continue मा click गर्ने |
३.	यसपछि Login ID प्राप्त हुनेछ | एक भन्दा बढी विज्ञापनमा Apply गर्दा र प्रबेश पत्र लिंदा समेत यहि Login ID प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले सो Login ID र Password सुरक्षित राख्नु पर्नेछ |
४.	पुनः आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् |
५.	यसपछि उपलब्ध fields मा भर्नु पर्ने विवरणहरू भरी Submit गर्नुहोस् | दरखास्तवालाको नाम र पारिवारिक विवरण अनिवार्य रुपमा नेपाली युनिकोडमा लेख्नु पर्नेछ ।
६.	उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् बुझाउनु पर्ने परीक्षा दस्तुर उल्लेख भएको Application Confirmation Slip प्राप्त हुनेछ | सो Application Confirmation Slip लाई आफ्नो portal मा login गरे पश्चात् Applied Vacancies tab मा गएर पनि download वा print गर्न सकिनेछ |
७.	Online दरखास्त फाराम Submit गरे पश्चात् प्राप्त हुने Application Number अनुरुप बुझाउनु पर्ने परिक्षा दस्तुर connectIPS वा eSewa बुझाउनु पर्नेछ । तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको Online दरखास्त फाराम रीतपूर्वक भएको मानिने छैन ।
८.	connectIPS वा eSewa मार्फत भुक्तानी गर्दा आफ्नो User Id र Password प्रयोग गरी पुन: Login अथवा View all vacancies मा Click गर्दा देखिने Payment Option हरू मध्ये आफुले प्रयोग गर्न चाहेको Option मा Click गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
९.	परीक्षा दस्तुर तथा attach गरेको documents निगमबाट verification गरिने भएकोले केहि समय लाग्नेछ ।
१०.	उपर्युक्त अनुसार सवै पदहरूको परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा हुनेछ । सबै पदहरूको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट लिइनेछ । लिखित परीक्षाको कार्यक्रम तालिका सम्पर्क मिति २०७८ भाद्र ९ गतेका दिन प्रकाशित गरिने छ ।
११.	एकपटक submit भएको दरखास्त फाराम फेरी edit गर्न सकिने छैन | तोकिए बमोजिम परीक्षा दस्तुर जम्मा नगरेमा, झुठा विवरण पेस गरी online दरखास्त फाराम भरेमा वा विवरण अनुसार प्रमाणपत्र अपुग भएमा सो दरखास्त फाराम स्वतः रद्द हुनेछ |
१२.	दरखास्त Reject वा Accept भएको जानकारी SMS (NTC/Ncell मोबाइल नम्बरमा मात्र) मार्फत गराइनेछ । तथा सोको जानकारी login गरी केही दिन पछि हेर्न सकिनेछ । कारणबस Reject भएका दरखास्तहरू दरखास्त दिने अन्तिम दिन सम्ममा सोही login बाट आफैले सच्याउनु पर्ने भएमा सच्याएर पुनः पेश गर्न सकिनेछ ।
१३.	समावेसीको हकमा महिला बाहेक अन्य समूहमा apply गर्दा विज्ञापनको सूचनामा तोकिए बमोजिमको प्रमाण पत्र अनिवार्य upload गर्नुपर्नेछ |
१४.	कुनै संघ संस्थाका वहालवाला कर्मचारी उम्मेदवार हुन चाहेमा सम्वन्धित कार्यालयको स्विकृती अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । यस निगममा स्थायी रुपमा कार्यरत कर्मचारीले समान तहको पदमा दरखास्त दिन पाउने छैन ।
१५.	पाठ्यक्रम निगमको वेबसाइट noc.org.np/syllabus मा उपलब्ध छ ।
दरखास्त फाराम भर्दा कुनै समस्या आएमा कार्यालय समयभित्र निगमको ‍नं ४२६२७८० / ४२६३४८१ (Ext.: २९३, २९०, २३२ प्रशासन शाखा अथवा २०६, २३३ सिस्टम शाखा) मा सम्पर्क गर्नुहोला।
Online Application सम्बन्धमा

१. मिति २०७४।११।०९ सम्ममा दरखास्त फाराम भरि मिति २०७४।११।०९ गते सम्ममा application slip अनुसार परिक्षा दस्तुर बैंकमा बुझार्इ सकेकेा 
  हुनु पर्नेछ ।

२. Payment verification र form verification "successful" भए नभएकेा एकिन गर्न login गरि applied vacancies मा click गरि हेर्न 
  सकिने छ ।

३. परिक्षा दस्तुर बुझाएका दरखास्त फारामकेा मिति २०७४।०७।२४ गते सम्म payment successful नभएमा पैसा जम्मा गरेकेा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क 
  गर्नु हुनेछ (आफ्नो login-id र password ले login गरी हेर्दा) ।

४. Payment verification "successful" भएका दरखास्तहरू मात्र form verification हुनेछ ।

५. form verification गर्ने कार्य का लागि केहि समय लाग्नेछ ।

६. सम्लग्न गर्नुपर्ने Information/documents अपुग तथा अस्पष्ट भएमा मात्र form verification मा reject देखिने हुनाले यसरी form verification
  reject देखिएमा note मा लेखिए बमेाजिमका document upload गर्नुपर्नेछ । reject भएमा एक पटक मात्र सच्याउन मैाका दिइनेछ ।

७. login गरी हेर्दा "Rejected" देखिएमा "Application Id" मा Click गरे पछि फाराम भरेकै तरिकाले गलत तथा छुट विवरण/प्रमाणपत्र 
  सच्याउन/थप्न सकिने छ ।

८. परिक्षाकेा सुचना यस बैंकको website www.ADBL.org.np र गेारखापत्रमा प्रकाशित भएकेा केहि समय पछि admid card सम्बन्धित login बाट 
  download गर्न सकिने छ ।

९. परिक्षामा सम्मिलित हुंदा admit card र आफ्नो नागरिकताकेा सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिर्इ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।